شنبه, 27 آبان 1396 :: Saturday, 18 November 2017

کلیدواژه: وارونگی دما

"ابتکار" میداند ؟ "ابتکار" نمیتواند؟ "ابتکار" میماند؟

در سال های گذشته به صورت مکرر در ایام سرد سال و برخورد با پدیده ی وارونگی دما، خسارات زیادی را به علت آسیب های آلودگی ها و تعطیلی مدارس متحمل شدیم. اما با این که این پدیده قابل پیش بینی بوده است در ادوار مختلف  مشاهده کردیم که سازمان محیط زیست موفق به مهار این پدیده آب و هوایی نشد.
وارونگی دما و آلودگی هوا در تهران

وارونگی دما و آلودگی هوا در تهران

 13 و 14 آبان ماه پدیده وارونگی دما در تهران رخ خواهد داد که بر این اساس هوای پایتخت آلوده می شود.