چهارشنبه, 27 دى 1396 :: Wednesday, 17 January 2018

کلیدواژه: قراردادهای خرید هواپیما

ورود سازمان بازرسی به قراردادهای خرید هواپیما سراج خبر داد

ورود سازمان بازرسی به قراردادهای خرید هواپیما

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است.